Regulamin firmy Yogata Agata Rozkocha zwanej dalej Organizatorem

 

 1. Każdy uczestnik zajęć Szkoły Jogi Yoga-ta zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach jest wykupienie pojedynczego wejścia lub karnetu. Przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić kartę zgłoszeniową. Wejście na salę zajęciową odbywa się po okazaniu karnetu.
 3. Karnet jest imienny, nie podlega zamianie i jest ważny 30 dni od momentu wykupienia.
 4. Niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu.
 5. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora karnet zostaje przedłużony o okres zawierający nieodbytą ilość zajęć.
 6. Organizator może odmówić wejścia na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących agresywnie lub przeszkadzającym pozostałym uczestnikom zajęć.
 7. Na zajęcia należy przyjść co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone. Nie należy zajęć opuszczać przed zakończeniem. Chyba, że zostanie to ustalone z prowadzącym.
 8. Nie należy spożywać obfitych posiłków 2-3 godzin przed zajęciami.
 9. Przed zajęciami należy zgłosić prowadzącemu wszelkie dolegliwości zdrowotne i informacje, które mogą mieć wpływ na praktykę i wymagają specjalnego podejścia takie jak: ciąża, menstruacja, choroby kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, rak, wysokie i niskie ciśnienie, przebyte niedawno operacje, kontuzje, urazy powypadkowe, choroby autoimmunologiczne, przebyta chemioterapia. Kobiety w ciąży powinny skonsultować swoje uczestnictwo za zajęciach z lekarzem. Jeśli masz wątpliwość czy możesz ćwiczyć spytaj prowadzącego.
 10. Szkoła jogi Yogata nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazu ponosi uczestnik.
 11. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania zaleceń prowadzącego, dotyczy to także sposobu wykonywania ćwiczeń. Nie należy pomagać innym, chyba że prowadzący o to poprosi.
 12. Każdy ćwiczy na swoją na swoją odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zajęć jak i na terenie szkoły.
 13. Wszelkie niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 14. Na salę nie można wnosić jedzenia i picia. Nie można żuć gumy.
 15. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania higieny osobistej i czystości. Osoby ciepiące na choroby skóry, posiadające otwarte rany proszone są o korzystanie z prywatnej maty.
 16. Za zniszczenie rzeczy należących do Organizatora oraz świadome działanie na jego szkodę Uczestnik będzie odpowiadał prawnie lub finansowo.
 17. Szkoła jogi Yogata zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, grafiku, nauczyciela lub odwołania zajęć (możliwość odrobienia zajęć).
 18. Za rzeczy zostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Prosimy o zachowanie ciszy w trakcie trwania zajęć. Szanowania wspólnej przestrzeni i innych osób.